Om Fabi > Borrebakken

Borrebakken er Fabi’s absolutte favorit luftested. Som regel går turen frem og tilbage dertil gennem Granåsen skoven, der er en del af Brede bakke. Rundturen på Borrebakken suppleres ofte af en tur i Blomsterdalen på Lyngby Parkkirkegård. På selve Borrebakken er det tilladt at lufte uden snor. Stedet er derfor et meget benyttet luftested for områdes hunde, der her har rig mulighed for at møde andre hunde.

Borrebakken og Troldehøj blev af Danmarks Naturfredningsforening oprindeligt foreslået fredet i forbindelse med den store fredning af Mølleådalen, der startede i 1993 og blev endeligt afsluttet med Naturklagenævnes afgørelse af 15. februar 2001. På baggrund af begæring af en såkaldt myndighedsgruppe bestående af Københavns Amt, Lyngby-Taarbæk Kommune, Søllerød Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og Nationalmuseet blev områderne Troldehøj og Borrebakken ved Fredningsnævnet for Københavns delkendelse af 22. august 1995 udtaget til senere behandling på baggrund af deres ikke umiddelbare nærhed til Mølleåen.

Den 2. april 2002 rejste Københavns amt og Lyngby-Taarbæk kommune forslag til fredning af Borrebakken og Troldehøj, der ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, samt Brede Bakke, der ejes af de tilgrænsende boligforeninger. Brede bakke, der udgør en grøn forbindelse mellem Borrebakken og Troldehøj, blev indraget i fredningen på grund af forekomst af den sjældne plante Blåtoppet Kohvede (Melampyrum nemorosum). Den endelige fredning blev afsagt den 13. august 2003 af Fredningsnævnet for København. Fredningen omfatter foruden Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj også blomsterdalen på Lyngby Parkkirkegård. Fredningen udgør ialt 17 ha og omfatter 3 gravhøje – en på Troldehøj og 2 på Brede bakke.

Fredningen har til formål at sikre opretholdelse og gøre det muligt at forbedre de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området. Samtidigt er formålet at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området. Fredningen skal endvidere skabe mulighed for, at der foretages naturpleje og naturgenopretning i området. Plejemyndighed for de komunalt ejede områder er Lyngby-Taarbæk kommune og Københavns amt for de øvrige områder, mens tilsynsmyndigheden er Københavns amt.

Fredningsoversigt

Fredningsoversigt

Blåtoppet Kohvede

Blåtoppet Kohvede